Verslag hoorzitting Bezwaar op vergunning werkzaamheden Berg 7

Verslag hoorzitting Bezwaar op vergunning werkzaamheden Berg 7

INSPRAAK IS BEZIGHEIDSTHERAPIE!

Woensdagmiddag 20 mei om 13:15 stond de hoorzitting gepland op het stadhuis voor het bezwaar tegen de omgevingsvergunning voor de herinrichting infrastructuur en bomenkap Berg 7 – Borgesiuslaan e.o. Stichting Groen in Amersfoort gaf hier een toelichting voor het ingediende bezwaarschrift samen met buurtbewoners Theo Reymer, Dick Haver Droeze en Dr. Elaine van Ommen Kloeke met als voorzitter wethouder Cees van Eijk. Ook buurtbewoners Kees Nije, samen met 2 buren, en de familie Van Schagen lieten van zich horen. Als toehoorder was er iemand van de Partij vd Dieren.

Christian hield als voorzitter van Groen in Amersfoort een stevig verhaal over de kaalslag in de gemeente en de wassen neus die compensatie wordt genoemd. Op 8 november 2016 is door een grote meerderheid van de raad de Groenvisie aangenomen waarin duidelijk het belang van groen wordt genoemd en dat “de groenmassa in Amersfoort ten minste gelijk moet blijven. Voor een klimaatbestendige stad, ten slotte toch ook een doelstelling van de gemeente, is het tevens nodig dat er groen bij komt (en dat het verhard oppervlak afneemt).” De achterstand van compensatie na kappen is de afgelopen jaren al enorm opgelopen en ook met de kap van 71 prachtige bomen in deze buurt neemt de groenmassa wederom enorm af, dat gaan de nieuwe compensatiebomen niet goed maken. Bovendien haal je niet alleen een waardevolle en veelal beeldbepalende boom weg, er wordt tevens een enorme aanslag gepleegd op het hele ecosysteem op en rond die boom. Tijd dat het college de Groenvisie eens heel serieus gaat nemen en hiernaar handelt.

Daarom zijn er aan het eind van het betoog ook een aantal concrete vragen gesteld aan de gemeente, waaronder: “In hoeverre is de gemeente bereid om de bomen te laten staan en aan de aannemer(s) voor te leggen alles in het werk te stellen de werkzaamheden zonder kap uit te voeren. Voor zover behoud van bomen niet mogelijk is, verzoeken wij u per boom gemotiveerd aan te geven waarom behoud niet mogelijk is?
Wij gaan ervan uit dat de gemeente hier serieus naar gaat kijken en alles in het werk stelt de bomen te behouden.

Zie onder dit bericht de links naar alle speeches.

Buurtbewoners voelen zich niet serieus genomen

Elaine volgde daarna en profileerde zich vurig als ecoloog, gespecialiseerd in de biotoop bomen en insecten die hier een grote rol speelt en benadrukte dat de BEA (Bomen Effect Rapportage) rammelt. Ze hoopt mede namens 45 verontruste buurtbewoners dat dit niet allemaal weggegooide tijd zou blijken. Theo ging dieper in op het inspraakproces en de invaliditeit daarvan en heeft ook de vrees dat het allemaal bezigheidstherapie zou blijken. Dick legde vervolgens de nadruk op de procedure omdat daar vooral op getoets gaat worden. De aanlegvergunning wijkt af van het Bestemmingsplan en wordt niet geruggesteund door provincie of RCE. Alleen een zeer beknopt en onvoldoende verslag van de commissie Ruimtelijke kwaliteit ligt hieraan ten grondslag, de rest is te lezen in het bijgevoegde bezwaar dat (in rood) van een inleiding en de nodige vragen is voorzien. Kees Nije gaf aan dat de inspraak rammelde en van alles aan de communicatie schortte. De bewoners van Regent’s Park maken zich ernstig zorgen over het parkeren evenals de fam Van Schagen die ook aandacht vragen voor hun rioolaansluiting.

Tenslotte spraken we nog over de procedure-stand. De aanlegvergunning is verleend en men is met de rioleringswerkzaamheden op de Pr. Frederiklaan begonnen. Ons eerdere verzoek om te wachten tot 5 dagen na de uitspraak op de hoorzitting is genegeerd. Tevens is opnieuw een kapvergunning aangevraagd voor nog meer bomen, pas na verlening van de vergunning kunnen we daar bezwaar maken. Ook zijn er werkzaamheden gestart aan kabels en leidingen op de Heemskerklaan waarbij wortels van bomen flink beschadigd zijn bij het graven van sleuven. Ook daar is de gemeente zwaar mee in de fout gegaan. De bomen op de Heemskerklaan zijn ondermijnd en instabiel geworden. Daar is een noodkap voor aangevraagd. Bovendien hadden ze vanwege de Wet Natuurbescherming ( broedseizoen) niet onder de bomen mogen werken, hier komt nog een apart overleg over.

De hoorzitting duurde al met al ruim 1.5 uur en over ca 2 weken verwachten we antwoord.

Downloads