Beroepen bij Raad van State en rechtbank voor behoud bomen en beschermde dieren

“Kap maakt vervolgonderzoek onmogelijk”

Bewonersgroepen in Amersfoort hebben op 23 januari 2019 hoger beroep aangetekend bij de Raad van State. Tegelijkertijd hebben zij met de Stichting Groen in Amersfoort beroep ingesteld bij de rechtbank Midden-Nederland om de provincie Utrecht te dwingen tot handhaving van de Wet natuurbescherming. Door meteen ook ‘voorlopige voorzieningen’ aan te vragen, willen ze voorkomen dat de eerste 1800 bomen al worden gekapt nog voordat de juridische procedures zijn afgerond. De Raad van State besluit op donderdag 31 januari over de voorlopige voorziening.

“Grootschalige kap vanaf vrijdag 1 februari vernietigt het leefgebied van beschermde dieren en maakt goed vervolgonderzoek onmogelijk”, zegt Peter de Langen namens de bewonersgroepen. “Vervolgonderzoek is van het grootste belang omdat de natuuronderzoeken elkaar tegenspreken.” De Westelijke Ontsluiting, te beginnen met de bomenkap, brengt het voortbestaan van de recent ontdekte dassenclan van Bokkeduinen in gevaar, is de conclusie van dassenspecialist ir. Ton Meijer van de Stichting Dassenwerkgroep. Hij is het oneens met de ecologen die voor de gemeente Amersfoort onderzoek hebben gedaan.

Beroep tegen verleende en ontbrekende ontheffingen

De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 22 januari 2019 de ontheffingen op de Wet natuurbescherming in stand gelaten die de provincie Utrecht had verleend aan de gemeente voor de rosse vleermuis,  ruige dwergvleermuis, zandhagedis, hazelworm  en ringslang. De Langen: “De Utrechtse rechtbank heeft zich alleen uitgesproken over de ontheffingen die zijn verleend voor de diersoorten waarvoor de gemeente ontheffing had aangevraagd. Maar de rechtbank heeft zich nog niet uitgesproken over de vraag in hoeverre ten onrechte geen ontheffing is gevraagd voor andere beschermde diersoorten. Dat geeft ons goede nieuwe mogelijkheden, zowel in ons appèl bij de Raad van State tegen deze uitspraak als bij de Utrechtse rechtbank in een nieuwe zaak voor handhaving van de Wet natuurbescherming.“
Op 2 januari 2019, en aanvullend op 16 januari 2019, hebben Groen in Amersfoort en de bewonersgroepen aan de provincie Utrecht gevraagd om handhavend op te treden tegen dreigende wetsovertreding tegen de das, boommarter, eekhoorn, ree, buizerd, ransuil, havik en sperwer. Deze dieren dreigen het slachtoffer te worden van de bomenkap, maar de provincie heeft voor deze dieren geen ontheffing afgegeven, louter omdat de gemeente Amersfoort geen ontheffing heeft aangevraagd. Inmiddels heeft de gemeente in elk geval al erkend dat dassen, eekhoorns en reeën vaste rust- en verblijfplaatsen hebben in het gebied waar de gemeente zo snel mogelijk wil gaan kappen.
Omdat de provincie Utrecht niet tijdig heeft besloten over het verzoek tot handhaving, heeft Groen in Amersfoort c.s. op 23 januari 2019 beroep ingesteld bij de rechtbank Midden-Nederland. Evenals bij de Raad van State is ook hierbij een voorlopige voorziening gevraagd en schorsing van de verleende toestemmingen voor de kapwerkzaamheden en verleende ontheffingen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.