Verzet tegen grote opblaashal Alta in het groene hart Bergkwartier

Verzet tegen grote opblaashal Alta in het groene hart Bergkwartier

Onderstaande nieuwsbrief is door Werkgroep Hart voor de Berg verstuurd en steunen wij als Stichting Groen in Amersfoort gezien de effecten op milieu, fauna, burger en de vele beschermde diersoorten die in deze omgeving leven.

*Nieuwsbief XIII september 2021

Beste Steunbetuigers, Beste Bewoners van het Bergkwartier,


Met deze Nieuwsbrief XIII informeert de werkgroep Hart voor de Berg** (HvdB) u over het verzet tegen de jongste plannen van tennisvereniging Alta om nu een grote opblaashal te plaatsen in het groene hart van het Rijksbeschermd Stadsgezicht Bergkwartier (RBS).
Twee jaar geleden kwam de lange (meer dan 30 jaar!) en roerige geschiedenis van ALTA met de wijkbewoners in het Bergkwartier over de vestiging van een tennishal eindelijk in rustiger vaarwater. Op 14 februari 2019 heeft de gemeente aan Alta bij brief haar besluit laten weten dat ‘het nieuwe planvoorstel niet voldoet aan alle voorwaarden en niet langer positief te staan tegenover een 4-baanshal in het Limviogebied.

In een vervolgbrief aan Alta op 8 april 2019 is nogmaals een tennishal (ook een opblaasbare!) als niet wenselijk afgevoerd met als argument ‘…….een grote witte ‘tent’ doet afbreuk aan de cultuurhistorische waarden van het gebied”.

De in 2017 door HvdB ingebrachte stellingname dat indoor- sportaccommodaties bij voorkeur voor álle Amersfoortse sportclubs, en niet voor één enkele tennisvereniging dienen te zijn, heeft dan inmiddels zijn weg gevonden in de gemeentelijk Sportnota 2019-2024. Alle brieven zijn te lezen op onze website http://www.hartvoordeberg.nl/
De verbazing van de werkgroep is dan ook groot dat – ondanks de afwijzing door de gemeente – de tennisvereniging opnieuw probeert een enorme opblaasbare hal geplaatst te krijgen in onze woonwijk.

De argumenten van de wijkbewoners tegen deze aantasting van hun groene leefomgeving gelden echter nog onverkort, en óók voor een opblaashal op het Alta-terrein:

  • Een 9,5 meter hoog en groot object past niet in het Rijksbeschermd Stadsgezicht Bergkwartier.
  • Door de verlichting in de wintermaanden (september/oktober t/m maart), als er geen loof aan de bomen zit, veroorzaakt een opblaashal lichthinder.
  • Een opblaashal als voorgesteld veroorzaakt gedurende een half jaar minimaal 42,5dB geluidoverlast.
  • Het 24/7 gedurende een half jaar laten draaien van pompen en het verwarmen van een opblaashal is energietechnisch in deze tijd onverantwoord.
  • Een verlicht object van een dergelijke omvang heeft een verstorende werking op de natuurbeleving en het wandelgebied van veel wijkbewoners. In het gebied nestelen zich bovendien al jaar in en jaar uit naast veel zangvogels ook uilen, roofvogels, eekhoorns en beschermde diersoorten zoals de das, boommarter, vleermuizen en hazelwormen.
  • De overlast die de tennisvereniging nu al met zich brengt in de zomer (luidruchtige tennissers, parkeeroverlast en verkeersbewegingen tot middernacht) zal zich uitbreiden tot het hele jaar.
  • Het is belangrijk om tegen verdere aantasting van het Rijksbeschermd Stadsgezicht in het geweer te komen om deze bijzondere status van het Bergkwartier niet langzamerhand te laten verwateren.

HvdB heeft recent een gesprek gevoerd met wethouder Van der Linde (sport) over deze zaak. De wethouder stond open voor onze argumenten. Wij hebben wel onze verbazing uitgesproken dat Alta nu weer een voorstel doet voor een opblaashal, waarvan B&W al bij brief in april 2019 hebben aangegeven dat een ‘grote witte tent’ geen goed alternatief is. Ook hebben wij aangegeven dat de door de gemeente uitgevoerde locatiestudie (naar alternatieve locaties buiten het Limviogebied) dient te worden afgemaakt, omdat er wel degelijk alternatieve locaties zijn te vinden buiten het RBS. De wethouder vroeg ons om terugkoppeling na ons gesprek met Alta, door wie wij donderdag 23 september werden uitgenodigd voor informatie.

Gaat het groene hart van de Berg u aan het hart, dan is het belangrijk dat u ons steunt in ons verzet tegen een opblaashal en uw afwijzende stem horen op de bijeenkomst die ALTA organiseert op 28 september a.s. Uw stem heeft invloed!

Met vriendelijke groet,

werkgroep Hart voor de Berg
Nelleke Visscher, voorzitter


*De Nieuwsbrieven van de werkgroep Hart voor de Berg zijn terug te vinden op:
www.hartvoordeberg.nl

**HvdB zet zich in vóór het behoud en ontwikkeling van het groen en bosgebied in het Rijksbeschermd Stadsgezicht (RBS) Bergkwartier, specifiek het Limviogebied, bestaande uit bosgebied, het Limvioveld en het sportveld. De werkgroep was en is aanspreekpunt voor de gemeentelijke projectgroep Groenvisie en ondersteunt actief de RBS-status, waarbij de focus ligt op het parkachtige karakter van het Limviogebied. De werkgroep, gesteund door de jaren heen door meer dan 450 wijkbewoners, is van mening dat een tennishal in het Limviogebied een inbreuk is op het groene hart van het RBS-Bergkwartier, waarvoor het maatschappelijk draagvlak totaal ontbreekt.
De werkgroep werkt samen met de Stichting Woonklimaat Berg-SWB, Stichting Groen in Amersfoort en de Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort-SGLA.

Foto nieuwsbericht is niet gebaseerd op het plan maar slechts ter illustratie