Groen in Amersfoort in beroep bij Raad van State

Groen in Amersfoort in beroep bij Raad van State

Gemeenteraad moet nieuwe feiten onder ogen zien

Groen in Amersfoort vraagt de Raad van State te oordelen over het gemeentebesluit om de bezwaren tegen de afwijzing van ‘het verzoek om herziening van het bestemmingsplan Westelijke Ontsluiting’ ongegrond te verklaren.

“Wat vindt de Raad van State van het besluit van de gemeenteraad om helemaal voorbij te gaan aan alle nieuwe feiten die wij sinds 2018 hebben aangedragen?”, zegt voorzitter Christian van Barneveld van Groen in Amersfoort. “Denk aan de vele, grote fouten in het verkeersmodel van de gemeente. Of aan het rapport van Wageningen Economic Research met de conclusie dat de bewonersvariant  dezelfde baten geeft als de gemeentelijke variant maar dan voor een kwart van de kosten en zonder de kap van een paar duizend bomen. De Amersfoortse gemeenteraad heeft de nieuwe feiten volstrekt niet onder ogen willen zien. Wij vragen de Raad van State of dat nou allemaal zomaar kan.”

Afwijzing zonder onderzoek

Op 28 augustus 2018 heeft Stichting Groen in Amersfoort de gemeenteraad van Amersfoort gevraagd het bestemmingsplan Westelijke Ontsluiting Amersfoort te herzien. Omdat de nieuwe weg aantoonbaar onnodig is en de bestaande rondweg voldoende capaciteit heeft om de verwachte groei van het verkeersaanbod op te vangen. Ook heeft Groen in Amersfoort vraagtekens geplaatst bij de financiële risico’s en daarmee de uitvoerbaarheid van het project. 

Het herzieningsverzoek, de nieuwe feiten en de geconstateerde fouten in het verkeersmodel heeft Groen in Amersfoort toegelicht aan de gemeenteraad in een ‘Rondetafelgesprek’ op 6 november 2018. Zonder ook maar enig eigen onderzoek heeft de gemeenteraad drie dagen later besloten om het bestemmingsplan in stand te laten. Tegen dit besluit heeft Groen in Amersfoort op 18 december 2018 bezwaar gemaakt, waarna de gemeenteraad het bezwaar op 16 april 2019 heeft afgewezen. Tegen deze afwijzing is Groen in Amersfoort nu in beroep gegaan bij de Raad van State.

PAS

“De acht gronden in ons bezwaarschrift van december 2018 gelden nog allemaal”, zegt voorzitter Van Barneveld. “Ze worden alleen maar relevanter. Zo roept de uitspraak van de Raad van State van 29 mei over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) de vraag op in hoeverre nieuw onderzoek nodig is naar de toename van stikstof in natuurgebieden vanwege de Westelijke Ontsluiting.”
De Statenfracties van GroenLinks, CDA en Partij voor de Dieren hebben op 4, 5 en 6 juni 2019 schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten van Utrecht over de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State voor provinciale projecten.

Downloads