Gezamenlijke reactie op voorstel tennishal Alta

Gezamenlijke reactie op voorstel tennishal Alta

Werkgroep Hart voor de Berg / stichting Woonklimaat Berg / stichting Groen in Amersfoort / de Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort

Amersfoort, 29-10-2020

Onderwerp: Tennishal Alta

Geachte Raadsleden,

In vervolg op de brief van de werkgroep Hart voor de Berg dd. 12 oktober en na aanhoren van het rondetafelgesprek in De Ronde van 13 oktober jl. brengen wij het volgende onder uw aandacht.

 1. De wijkbewoners verzetten zich al vanaf de 90-er jaren van de vorige eeuw tegen een tennishal op het Limviosportveld, in gebruik door juridisch eigenaar het JvO-gymnasium. Alta heeft zich nooit iets van het protest van de wijkbewoners aangetrokken, laat staan dit laten meewegen in haar overwegingen. De 2 baanshal die in het bestemmingsplan staat werd niet exploiteerbaar geacht door de eisen van Provinciale Staten (verregaande inbedding in het groen, waaronder het dak, en restrictief gebruik uitsluitend door Alta en alleen voor tennis). In het huidige bestemmingsplan is deze hal nog opgenomen, echter dit bestemmingsplan is van 2003, dus vóór de status van Rijksbeschermd Stadsgezicht (RBS) Bergkwartier! Plannen voor een tennishal (ook een 2 baans) dienen dus in het licht van het RBS te worden afgewogen
 2. Ondanks protest van de wijkbewoners kwam Alta met een voorstel van een 4 baans hal op dezelfde locatie. Mede dankzij massaal protest van de wijkbewoners werd dit voorstel door de gemeente afgewezen vanwege de ligging in het RBS, het protest van de wijkbewoners en de hoeveelheid te kappen bomen (brief DIR/SO/RO/PJZ/5946810 dd. 14-2-2019).
 3. HvdB heeft al in 2014 een alternatieve leegstaande accommodatie/hal op de Isselt voorgesteld aan wethouder Buijtelaar (email 3-4-2014). Deze hal zou -volgens de eigenaar- met enige aanpassing geschikt gemaakt kunnen worden voor indoorsport (tennisbanen, squash, natte ruimte, restaurant/bar en ruime parkeergelegenheid). Wij hebben hierop nooit een reactie mogen ontvangen.
  Ook hebben de Stichting Woonklimaat Berg en de werkgroep Hart voor de Berg al enkele jaren geleden een lijst van mogelijke alternatieve locaties voor indoortennis opgesteld.
 4. Ten tijde van de discussie over de 4 baanshal heeft HvdB een gesprek gehad met de VVD-fractie en nogmaals toegelicht dat een tennishal op het Limviosportveld onaanvaardbaar is, omdat veel wijkbewoners (meer dan 450 steunbetuigers) daartegen zijn (groen, ligging middenin een woonwijk met Rijksbeschermd Stadsgezicht-status, geluidshinder, overlast, verkeershinder etc.). Wij hebben toen aangegeven dat het zinvoller en relevanter was voor de Gemeente om de discussie over indoortennis breder te trekken en op een hoger niveau te brengen door de behoefte aan indoor(tennis)sport faciliteiten te onderzoeken en daarbij mogelijke alternatieve locaties in kaart te brengen. Alta zou daarbij betrokken kunnen zijn.
 5. De Gemeente heeft een onderzoek gestart -de ‘Locatiestudie Tennishal Alta’, waarin wij lezen dat ook zij ernstige bezwaren heeft om een tennishal te realiseren op de locatie Limviosportveld, o.a. vanwege de status van RBS. Daarnaast stelt de Gemeente dat er ernstige twijfels zijn over de rekenmethode van Alta en daarmee over de financiële haalbaarheid. De Gemeente geeft ook aan niet in de exploitatie te willen en kunnen bijdragen noch daarvoor garant te willen staan. 
 6. Het JvO is juridische eigenaar van het Limviosportveld. Uit onze recente contacten met zowel JvO als de Onderwijsgroep Amersfoort-OGA kwam naar voren dat hun belang bij het JvO ligt. Zij geven aan dat afstand doen van een deel van het veld voor een 2 baans tennishal van Alta niet in hun belang is. Er is geen enkele toezegging gedaan aan Alta dan wel gemeente dat zij een deel van het veld willen verkopen.

In conclusie, wij vragen de Raad het volgende ter harte te nemen:

 • Een tennishal op het Limviosportveld in het Rijksbeschermd Stadsgezicht Bergkwartier is niet acceptabel. Meer dan 450 wijkbewoners hebben dat luid en duidelijk laten weten aan Gemeente en Alta. Wij verzoeken u daar geen verdere medewerking meer aan te verlenen.
 • De Gemeente dient de aanleg van een sport(tennis)hal voor alle Amersfoorters te ondersteunen en niet voor één club, op een locatie die van anderen en niet van de club is en zeker niet tegen de wil van de wijkbewoners.
 • Het in kaart brengen van de indoor(tennis)sportbehoefte in Amersfoort alsook locatie en onderhandelingen daarover dient geleid te worden door de Gemeente en niet door één belanghebbende tennisclub.

Uiteraard zijn wij bereid tot nadere toelichting!

Met vriendelijke groet,

Werkgroep Hart voor de Berg-HvdB, Nelleke Visscher (vz)

Stichting Woonklimaat Berg-SWB, Ria Wams, (vz)

Stichting Groen in Amersfoort, Christian van Barneveld (vz)

De Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort-SGLA, Peter de Langen (vz)

cc. -wethouder Janssen

        -wethouder Buijtelaar

        -gemeentesecretaris