Beschermde status Groengordel Soesterkwartier

Beschermde status Groengordel Soesterkwartier

Een ingezonden brief van bewoners Riek Brons en Desiree Steenbeek. Op 4 augustus naar raadsleden gestuurd. Daar kwam niet direct reactie op, dus op 6 september nogmaals gestuurd met aanvullende opmerkingen. Enkele raadsleden hebben daarna contact gehad, maar wordt er ook opvolging gegeven aan de punten uit de 2 brieven? Belangrijk om die verkeersbewegingen op de rotonde goed in kaart te brengen, want met verkeersanalyses gaat het wel vaker fout in deze stad. Samen maken we de stad (groener) was het toch?…

————————————————————————————————————————————————————

Geacht college en raadsleden,

Op 4 augustus jl. hebben wij u onderstaande brief (op bladzijde 3) doen toekomen met betrekking tot het realiseren van een beschermde status voor de Groengordel in het Soesterkwartier.

Inmiddels zijn ook de bewoners van de Dollardstraat en omgeving zéér verontrust én waakzaam geworden door de plannen van het college. Dankzij hun acties heeft de wethouder het plan om een weg dwars door de Groengordel te laten aanleggen “terzijde geschoven.”

Maar wat betekent “terzijde schuiven” bij dit college? Is dit plan definitief van de baan? Zijn er nu andere plannen om de “onveilige” rotonde te verbeteren?

Hoe onveilig is de rotonde eigenlijk? Zijn er geen simpele aanpassingen te realiseren om het gebruik, en de veiligheid, van de rotonde te optimaliseren?

Wij hebben de verkeersbewegingen bij de rotonde bestudeerd. En wat duidelijk opvalt is, dat er heel veel sluipverkeer over de rotonde rijdt. Dat wil zeggen; van beide kanten, zowel vanaf de Amsterdamseweg als vanaf de Stadsring, gebruiken automobilisten de rotonde om vervolgens hun weg, rechtdoor (!) te vervolgen. Dit verkeer zou, met duidelijke (knipperende) aanwijzingsborden, helemaal niet op de rotonde aanwezig zijn! Vanuit de Amsterdamseweg is het percentage sluipverkeer het grootst.

De ”onveiligheid” begint al ter hoogte van de Geldersestraat. Van daar af moet men, indien rechtdoor de gewenste keuze is, de linkerrijbaan volgen. Dat doen lang niet alle automobilisten -bewust of onbewust – en zij gaan vervolgens, zeer ongewenst dus, over de rotonde met alle mogelijke problemen van dien.

Een ander belangrijk punt is natuurlijk ook het fiets- en scooterverkeer dat alle kanten op mag. Eenrichtingsverkeer voor hen zou de situatie voor iedereen al verbeteren.

Het is alsof de makkelijke, en goedkopere, varianten liever niet op de tekentafel gezien worden. Heeft dit te maken met de bouwplannen voor het nieuwe stadhuis? Moet voor het nieuwe stadhuis een super-de-luxe rotonde liggen? Het paradepaardje van Amersfoort? ”Zie ons eens! Kijk toch eens waar dit college ons geld aan uitgeeft.” Veel bewoners van de wijk zijn deze mening toegedaan.

Overigens, in het AD van 10 juni 2020, stelt wethouder Stegeman het volgende: Amersfoort stevent af op een mega tekort van 45 miljoen ( en dan hebben wij het nog niet over de eventuele volgende Corona-uitbraak die de tekorten alleen maar zullen vergroten) Hij voorziet het zwartste scenario als Amersfoort opnieuw aan het infuus  van de centrale overheid komt te liggen.

Hebt u het boek: Het recht van de snelste al gelezen? Zeker de moeite waard in een tijdperk waar klimaat hoog op de agenda (zou moeten) staan. “De snelste” staat in dit boek voor de auto’s die al het openbare groen overnemen, op alle denkbare plaatsen staan zij geparkeerd en de gemeente tolereert zelfs dat voortuinen worden omgevormd tot parkeerplaatsen. Alles draait om de auto, het belang van automobilisten staat op nummer één. En dat is niet meer van deze tijd.

             Wat heeft de rotonde te maken met de Groengordel?

Alles natuurlijk!

Niet alleen wíj zijn van mening dat de Groengordel een beschermde status moet krijgen. De bewonersgroep Leefplezier 3812 begrijpt nu ook hoe kostbaar de Groengordel is. En welk stuk groen is nu niet heel belangrijk voor ons aller welzijn? Dat de Groengordel leeft bij wijkbewoners mag ook duidelijk zijn uit de zeer grote opkomst tijdens de 3 wijkbijeenkomsten voor het Beheerplan 2020-2030.

Het plan voor de weg door de Groengordel is “terzijde geschoven.” Maar wanneer komt het volgende plan dat inbreuk gaat maken op de Groengordel?

Niet alleen is er, tegen de gemeentelijke regels in, een woonbestemming voor de kerk op de Dollardstraat gegeven. Ook is bewoning toegestaan aan de Larixstraat waar voorheen een kleuterschool gevestigd was. Waar houdt het op?

Het houdt pas op als de Groengordel een BESCHERMDE STATUS krijgt waar overduidelijk in vermeldt staat:

  • geen nieuwe bebouwing,
  • geen nieuwe woonbestemmingen,
  • geen enkele, nieuwe, weg erdoorheen,
  • verwijderd groen moet, in de wijk, gecompenseerd worden,
  • als sportvelden verhuizen, dan het terrein terug geven aan de natuur,
  • en alleen kappen als het voor de veiligheid nodig is. Niet zoals nu bij het KVVA voetbalveld.

Is er een beschermde status, dan hoeven bewoners niet constant op hun qui-vive te zijn. Dan weten de bewoners dat zij niet opnieuw overvallen zullen worden door de gemeente.

Voor alle bewoners, van oude én nieuwe wijken, is de Groengordel heel belangrijk, zoals u natuurlijk zelf ook wel weet. De Groengordel is tevens het visitekaartje van de wijk en van de stad.

Dus, college en raadsleden, neem de juiste beslissing en bescherm het weinige groen van het Soesterkwartier!!!

Gaarne zouden wij van u een reactie ontvangen.

Met vriendelijke, groene groeten,

Mw. D. Steenbeek

Mw. R. Brons

————————————————————————————————————————————————————

4 augustus 2020

Beschermde status Groengordel Soesterkwartier.

In de krant hebben wij gelezen dat er 13.5 miljoen euro voor het Soesterkwartier ter beschikking wordt gesteld door de provincie Utrecht en de gemeente Amersfoort.

Hier zijn wij heel verheugd over. Het schept namelijk de mogelijkheid om, nu we toch met de gemeente in gesprek zijn over de actualisering van het nieuwe Beheerplan 2020 – 2030 voor de Groengordel in het Soesterkwartier, de Groengordel ook uit te breiden. Te denken valt dan aan verbinding met de Wagenwerkplaats, met Bokkeduinen en Birkhoven, met de Mondriaanlaan, de Kop van Isselt en uiteraard ook een verbinding naar het nieuwe stadhuis en woningen op het Trapezium. Verbind de Groengordel met het plantsoen rondom de binnenstad! Maak Amersfoort weer de groenste stad van Nederland! Wij zeggen daar in ieder geval luid en duidelijk: “JA!” op.

Zoals u weet is het aandeel groen in het Soesterkwartier zeer laag. En is de hittestress, mede door het weinige groen, het hoogst van Amersfoort. De Groengordel is van belang voor de hele wijk. Het is een buffer voor de Amsterdamseweg, zowel geluid als fijnstof. Het zorgt voor zuurstof en verkoeling en is heel belangrijk voor de biodiversiteit. Vogels, vlinders, vleermuizen, insecten en kleine zoogdieren maken gebruik van de groengordel. Op wijk én stadsdeelniveau functioneert de Groengordel als een belangrijke verbinding voor stadsnatuur.

Behalve alle bovengenoemde punten is de Groengordel beeldbepalend en verbonden aan de geschiedenis van de wijk. We hebben het over een geschiedenis, nu al weer bijna een eeuw oud, en dus onlosmakelijk verbonden met het Soesterkwartier! Het is een belangrijke ontmoetingsplek voor wijkbewoners, zowel de huidige als de toekomstige.

Genoemde punten komen ook steeds terug in gemeentelijke documenten, bijvoorbeeld in de Groenvisie, De Visie Groen/Blauw Structuur, De stand van de Natuur in Amersfoort, Het Handboek Openbare Ruimte, Samen Duurzaam, Parken in Amersfoort, Het Beheerplan voor deze wijk, en een goed gedocumenteerde visie van de Wageningen University & Research (WUR)

De Groengordel wordt voor de bewoners nóg belangrijker vanwege de gemeentelijke plannen voor grootschalige nieuwbouw. Het Soesterkwartier wordt dan omringd door veel meer woningen, onder andere de Kop van Isselt, de Wagenwerkplaats en het nieuwe stadhuis met ook mogelijk woningen. Redenen te meer om in plaats van minder groen, meer groen te realiseren.

Als de Kop van Isselt, de Wagenwerkplaats en het Trapezium bebouwd zijn, wat is er dan mooier als ook nieuwe bewoners, in de nieuwe wijken, gebruik kunnen maken van hun Groengordel?

“Nieuwe wijken ontwikkelen in balans met het Soesterkwartier.” Aldus de gemeente. De Groengordel is een ecologische zone dat geen bebouwing of meer verstening verdraagt. Een groene long voor alle bewoners die, gelet op de klimaatverandering, steeds belangijker wordt.

Gelet op de enorme verbijstering en verontrusting bij bewoners over de nieuwe plannen van dit college, hopen wij dat u allen, zich zult realiseren, hoe belangrijk groen is voor onze wijk en heel Amersfoort. Wij zijn dan ook van mening dat dit nieuwe plan voor een weg door de Groengordel geen doorgang mag vinden, tevens zijn wij van mening dat de Groengordel een beschermde status moet krijgen.

De groene long moet behouden, verstevigd én uitgebreid worden naar diverse andere, toekomstige, wijken. De gemeente is de rentmeester van al het groen in Amersfoort, dus ook van het groen in het Soesterkwartier.

Ten slotte nog één van de vele citaten over het belang van groen uit uw eigen gemeentelijke documenten:

1.4 Duurzaamheid is een kans voor iedereen

Citaat uit het coalitieakkoord Samen aan de Slag 2018-2022: ‘We wonen in een prachtige stad en willen deze op een verantwoorde manier doorgeven aan de volgende generatie. Een bloeiende economie heeft pas waarde als we wonen in een gezonde omgeving: we willen frisse lucht kunnen ademen in een groene stad en het klimaat zo min mogelijk belasten. Daarom nemen we onze verantwoordelijkheid en stropen de mouwen op om onze samenleving duurzamer te maken.’

College en raadsleden, neem uw verantwoordelijkheid, geef ons een blijvende gezonde omgeving, frisse lucht, een groene stad en belast het klimaat zo min mogelijk. Zorg voor meer in plaats van minder biodiversiteit.

Een eerste belangrijke stap is; Groen moet Groen blijven. Geen nieuwbouw in de Groengordel, geen nieuwe sportverenigingen of andere natuuronvriendelijke projecten. Geen andere invulling van bestaande gebouwen zoals de kerk aan de Dollardstraat en de kleuterschool aan de Larixstraat. En mocht de voetbalvereniging KVVA op termijn verhuizen, geef dat terrein terug aan de natuur!

         Geef de Groengordel een beschermde status!

Na het reces komen wij graag bij u terug over dit onderwerp.

Met vriendelijke- zeer groene – groeten,

Mw. D. Steenbeek

Mw. R. Brons

P/a Paulus Borstraat 20

3812 TB Amersfoort