Reactie van Groen in Amersfoort op Collegebericht: College geeft gemaakte onjuistheden toe!

Reactie van Groen in Amersfoort op Collegebericht: College geeft gemaakte onjuistheden toe!

Aan de Gemeenteraad van Amersfoort

Groen in Amersfoort is blij met het Collegebericht van 17 januari waarin het College reageert op de recente berichtgeving rondom het project Westelijke Ontsluiting. Hoewel enige zaken genuanceerder bleken te liggen dan dat wij uit onze contacten hadden opgemaakt, zijn er zaken die nu zwart op wit worden bevestigd en doet het niets af aan de conclusies. Hopelijk trekt het College hier lering uit.

Onjuiste groei Defensie in verkeersmodel

In de eerste plaats bewijst de brief van Defensie klip en klaar dat de door de gemeente gebruikte verkeersgegevens voor Defensie onjuist zijn. Immers, volgens de gemeente zal het Defensie-verkeer tot 2025 met 24% groeien, maar volgens Defensie zal op de korte termijn slechts een kleine groei plaatsvinden. Op langere termijn -die overigens buiten de scope van het model valt- zal wellicht groei plaatsvinden, maar zo stelt Defensie, dit valt nog niet te kwantificeren. Kortom, nadat al eerder forse fouten werden ontdekt, blijkt het gemeentelijk model met haar forse groei op de korte termijn, er wederom naast te zitten.

In het collegebericht wordt niets gezegd over de door Groen in Amersfoort verzamelde en door XTNT geverifieerde cijfers. Deze cijfers geven duidelijke fouten en onjuistheden in het verkeersmodel van de gemeente aan. Het zou goed zijn om nu voor eens en voor altijd een second opinion te laten uitvoeren door een partij die nog niet eerder is betrokken én door Gemeenteraad en Groen in Amersfoort gezamenlijk wordt bepaald. Dan kunnen actuele cijfers worden beoordeeld en kan vast te komen staan wat nu de juiste informatie is. Wij zijn bereid die handschoen op te pakken. Wij hopen dat u daar stappen in wil nemen door bijvoorbeeld hier een motie over in te dienen zodat de discussie over het verkeersmodel op een juiste en actuele manier gevoerd kan worden.

Onjuiste voorlichting gemeenteraad

De Stichting Groen in Amersfoort heeft een aantal voorbeelden genoemd waaruit bleek dat de gemeenteraad onjuist is geïnformeerd over de tweede ontsluiting voor de Bernardkazerne.

In de MKBA die als second opinion voor ons werd gemaakt door de WUR is gekeken naar de bewonersvariant. Letterlijk:

over bewonersvariant: Handhaven dat al het zware defensieverkeer via de ingang bij Soesterberg het kazerneterrein oprijdt, zoals in de huidige situatie, en niet via de hoofdentree, zoals in 7B (2015). Dat beperkt het verkeer dat de spoorwegovergang moet passeren” en “het weer openstellen van de vroegere kazerne-uitgang op de Utrechtseweg langs Verzorgingstehuis de Lichtenberg”.

Dus het ging hier om een 2e ingang. Dit was ook van Defensie een wens die al in het participatieproces in 2011 werd uitgesproken.

De Gemeente reageerde op de MKBA dat voorstellen werden gedaan die niet mogelijk waren, zoals het verplaatsen van de hoofdentree van Defensie – wat niet het voorstel in de MKBA was –, omdat “Defensie wil hier niet aan meewerken”. Dit werd herhaald richting de Raad van State in het verweerschrift van 3 september 2019.

De brief van Defensie beantwoordt niet de vraag of en wanneer de gemeente expliciet te horen heeft gekregen dat Defensie niet wilde meewerken. Integendeel. Er wordt juist vastgesteld dat al heel lang bij Defensie de wens leefde om de 2e ingang weer te gaan gebruiken. In de brief van Defensie staat letterlijk:

In het verleden, en onlangs in het kader van het revitaliseringsprogramma, is gekeken naar de mogelijkheden om de huidige ontsluiting aan de Utrechtseweg op te waarderen.

Defensie had de wens en heeft dus wel degelijk mee willen werken aan een 2e ingang. Hiermee staat vast dat wat het college in februari aan de Raad en 3 september 2019 – dus nadat het College zegt door Defensie te zijn ingelicht – aan de Raad van State herhaalde onjuist was.

Immers, het correcte antwoord was dat Defensie wel een tweede entree wilde realiseren, maar de hoofdingang bij voorkeur aan de noordzijde wilde houden. Maar met dat antwoord kon de gemeente uiteraard niet volhouden dat de door bewoners voorgestelde 2e entree onhaalbaar was en dus werd de Raad verteld dat Defensie niet mee wilde werken. Dat is een onjuiste voorstelling van zaken!

Onjuiste suggestie in en bij Collegebericht over verkeersonderzoek door XTNT

In het Collegebericht wordt aangegeven dat de gemeente contact heeft gezocht met XTNT. Op zich zelf al vreemd, want wij mochten geen contact leggen met onderzoeksbureaus van de gemeente. Alle communicatie moest via de gemeente lopen. Wij zijn de afgelopen week geen enkele keer benaderd. Het is vreemd, dat de gemeente dan wel onze opdrachtnemers rechtstreeks benadert.

In het rapport dat XTNT voor ons heeft geschreven staat:

De stichting Groen in Amersfoort heeft XTNT gevraagd om de verkeerskundige effecten van de toekomstige ontwikkelingen opnieuw in beeld te brengen. Deze notitie beschrijft de effecten op de toename van het verkeer op de westelijke ontsluiting als gevolg van de in 2019 verwachte ontwikkelingen.”

De opdracht was dus duidelijk én ook hoe XTNT dat verder heeft opgepakt. De hoofdconclusies die XTNT in haar rapport weergeeft zijn:

In tegenstelling tot eerdere prognoses is de hoeveelheid verkeer in de spits bij de spoorovergang gedaald van 900 mvt/u in 2004 naar 684 mvt/u in 2017. De gemiddelde snelheid op het traject was in de spits in 2004 26 km/uur en bedraagt in 2019 in werkelijkheid circa 35 km/uur. Voorspeld was dat deze snelheid zou dalen tot 11 km/uur. De cijfers over 2019 laten een nog grotere afname zien van de hoeveelheid verkeer.

De groei in het aantal inwoners van Amersfoort met +19% in de periode 2019-2030 heeft een groei van ca. 3% van het verkeer op de spoorovergang tot gevolg.

Gezien de huidige doorstroomsnelheid en verkeersdrukte op de bestaande rondweg en gezien de ruimtelijke ontwikkelingen in Amersfoort kunnen de verkeersprognoses in het gemeentelijk verkeersmodel voor 2025 onmogelijk werkelijkheid worden.”

Wij hebben grote bedenkingen bij de druk die vanuit de gemeente gezet lijkt te zijn om een brief door XTNT naar de wethouder te sturen. In de brief die XTNT stuurt (overigens zonder haar opdrachtgever Groen in Amersfoort daarin te betrekken!) worden de conclusies niet ingetrokken, maar slechts  opmerkingen gemaakt over de totstandkoming van de notitie. Er is meegedacht, gegevens gecontroleerd op bron, en door XTNT is een mening en een conclusie gegeven. En die conclusie is heel duidelijk! Het is wellicht een retorische vraag, maar wat is geloofwaardiger? Dat vanaf de huidige doorstroomsnelheid met 35 km/h in de spits in slechts 5 jaar een verkeersinfarct ontstaat of dat op basis van de meest recente, transparante gegevens, een onderbouwde conclusie wordt getrokken dat dit niet zal gebeuren?

Download: