B&W Amersfoort levert technisch commentaar op ‘rapport Wageningen’

“College bevestigt belangrijke onderzoeksbevindingen”

Groen in Amersfoort ondersteunt de waardering van het College van B&W voor het “indrukwekkende” en “diepgaande” onderzoek dat Wageningse studenten hebben gedaan naar de milieu-impact, natuurcompensatie en communicatie van de Westelijke Ontsluiting. Het rapport van de studenten is uitermate kritisch over de aanleg van de autoweg. In zijn Raadsinformatiebrief van 19 september 2018 plaatst het College naast zijn loftuitingen ook “technisch commentaar” bij het onderzoek. “Maar zonder belangrijke onderzoeksbevindingen te weerspreken”, zegt Christian van Barneveld, voorzitter van Groen in Amersfoort.

In zijn Raadsinformatiebrief zegt het College een “aantal onzorgvuldigheden, feitelijke onjuistheden en interpretaties” te willen bespreken met ‘Wageningen’. “Eventuele feitelijke onjuistheden kunnen maar beter zo snel mogelijk de wereld uit”, vindt Van Barneveld. ”In elk geval vóórdat Wageningen Economic Research (WEcR) over enkele maanden zijn MKBA-conclusies trekt over de Westelijke Ontsluiting.“
In de bespreking met ‘Wageningen’ zal ook helder moeten worden in hoeverre de gemeentelijke stukken over de Westelijke Ontsluiting aanleiding hebben gegeven voor eventuele misvattingen, aldus Van Barneveld. “Of zijn de technische opmerkingen van het College wellicht voortgekomen uit het definitief integraal ontwerp dat er aan zit te komen? Mogelijk zijn er ook interpretatiefouten van het College ten aanzien van het onderzoeksrapport.” Het standpunt van het College dat alle door de gemeente uitgevoerde onderzoeken en opgestelde ontwerpen op een correcte en zorgvuldige wijze zouden zijn uitgevoerd, deelt Groen in Amersfoort in elk geval niet. “Daarbij verwijzen we niet alleen naar de conclusies in het Wageningse rapport maar ook naar de grote fouten die de gemeente Amersfoort heeft gemaakt in haar Verkeersmodel met het ziekenhuis De Lichtenberg en de arbeidsplaatsen van Isselt.”

Belangrijke bevindingen

De relevantie van het commentaar van het College kan Groen in Amersfoort nog niet overzien. Vooruitlopend op de reactie van de studenten constateert voorzitter Van Barneveld al wel dat het College belangrijke bevindingen uit het onderzoeksrapport nu bevestigt door ze niet te weerspreken.
Voorbeelden hiervan zijn:

  • Het pleidooi van de studenten voor aanvullend onderzoek vanwege de nieuwe Wet Natuurbescherming: Welke soorten zijn op de Rode Lijst gekomen, en welke effecten hebben de beoogde ingrepen op deze soorten?
  • De sterke indicatie voor een her-evaluatie van het onderdeel Natuur, vanwege de kritiek van het onderzoeksteam op het onderdeel Natuur in de Strategische Milieu Beoordeling van de gemeente (zie paragraaf 6.3 ‘Nieuwe Feiten Westelijke Ontsluiting’)
  • De conclusie dat de Strategische Milieu Beoordeling elementen en uitwerking mist (zie paragraaf 3.5 ‘Nieuwe Feiten Westelijke Ontsluiting’): Aspecten die de studenten missen, zijn onder meer de externe veiligheid gezien de verdiepte ligging/tunnel onder de sporen, het watermanagement (bijvoorbeeld gevolgen van de autotunnel voor de regenwateropvang) en de aantasting van de rijksmonumentale tuin van het Belgenmonument.
  • De relevantie van de nieuwe Bomenleidraad (2017). In de Bomenleidraad krijgt de waarde van bomen voor het klimaat een zwaarder accent. (Weliswaar stelt het College in zijn Raadsinformatiebrief dat het verwijderen van bomen zou zijn meegenomen “via de ecologische effecten” maar dat gaat hoe dan ook voorbij aan de klimaateffecten: bij de bomenkap komt circa 4,5 miljoen kilo CO2 in één klap vrij.)
  • De conclusie van de onderzoekers dat voor een complete analyse van de plussen en minnen voor fietsers een aanvullende MKBA-analyse nodig is. Dat de fietsbrug over het spoor zou leiden tot meer veiligheid en schone lucht voor fietsers, zien de studenten namelijk niet ondersteund door onderzoek. Kennisinstituut CROW ziet voor de veiligheid liever een fietstunnel dan een fietsbrug.
  • Op basis van de Strategische Milieu Beoordeling van de gemeente constateren de Wageningse studenten dat het onderzoek naar de luchtvervuiling onvolledig is en dat dit onderzoek vragen oproept ten aanzien van de betrouwbaarheid van de resultaten. Zo hebben de studenten niet kunnen vinden of de zwaar vervuilende defensie-auto’s van de Bernhardkazerne aan de Barchman Wuytierslaan zijn meegerekend. De luchtkwaliteit voor fietsers is ten onrechte niet meegerekend. Ook de piekbelastingen in de luchtvervuiling tijdens de spits is niet onderzocht in de Strategische Milieu Beoordeling.

Ondanks herhaalde verzoeken heeft de gemeente bedankt voor deelname in de begeleidingscommissie van het onderzoek. Groen in Amersfoort heeft wel zitting genomen in de begeleidingscommissie. Evenals de gemeente heeft de begeleidingscommissie alleen de definitieve versie van het rapport ontvangen.
Vanwege het zomerreces heeft Groen in Amersfoort besloten om het rapport op 28 augustus 2018 gelijktijdig te verzenden naar de gemeenteraad, het College en de projectleiding Westelijke Ontsluiting.

Leave a Reply

Your email address will not be published.