Groen in Amersfoort stuurt brief aan provinciale informateur Van Ojik

Groen in Amersfoort stuurt brief aan provinciale informateur Van Ojik

“WO-Geld kan beter naar breedgedragen knelpunten

Om de kans te vergroten op een advies voor een stabiele coalitie heeft Groen in Amersfoort de Westelijke Ontsluiting (WO) in Amersfoort onder de aandacht gebracht van Bram van Ojik, informateur voor de Provincie Utrecht.

In het dossier Westelijke Ontsluiting staan GroenLinks en VVD lijnrecht tegenover elkaar. GroenLinks wil de aanleg niet, de VVD wèl. Andere partijen hebben minder uitgesproken standpunten, maar deze partijen zien de aanleg van de Westelijke Ontsluiting niet als een belangrijk knelpunt. Andere knelpunten staan duidelijk hoger op de politieke agenda. Maar door stijgende bouwkosten komen steeds meer verkeersprojecten in de knel. Volgens Groen in Amersfoort kan de provinciale subsidie voor de Westelijke Ontsluiting (58,8 miljoen euro) daarom veel beter worden ingezet op knelpunten die wèl door de verschillende partijen breed worden onderschreven en die door stijgende bouwkosten niet of minder hoogwaardig kunnen worden gerealiseerd, zoals de Noordelijke Randweg Utrecht.

Bewonersvariant

“Sinds 2013 is de nut en noodzaak van dit project niet meer getoetst, terwijl vele honderden metingen en data van de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) aantonen dat de doorstroming op het huidige tracé uitstekend is en ver boven de norm voor subsidie in het VERDER-programma ligt”, aldus Groen in Amersfoort aan de informateur. “Voor zover de doorstroming toch – koste wat kost – zou moeten worden verbeterd, kunnen tientallen miljoenen worden bespaard door voor de bewonersvariant te kiezen.” Daarbij verwijst Groen in Amersfoort naar het rapport waarin Wageningen Economic Research (WEcR) van Wageningen Universiteit de maatschappelijke kosten en baten van de gemeentevariant heeft vergeleken met de kosten en baten van een door bewoners ontworpen variant. “Deze bewonersvariant blijkt voor een kwart van de kosten vergelijkbare maatschappelijke voordelen te realiseren en heeft dus een substantieel hoger maatschappelijk batig saldo. Behalve een besparing van enkele tientallen miljoenen wordt met deze variant de kap van een verdere 2300 bomen voorkomen, 1500 bomen zijn helaas reeds gesneuveld.”

Randstedelijke Rekenkamer

In de brief aan informateur Van Ojik wijst Groen in Amersfoort ook op haar recente verzoek aan de Randstedelijke Rekenkamer om een onderzoek in te stellen naar de rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid van de VERDER-subsidie. Goed om hier tijdens de informatie al rekening mee te houden aangezien het onderzoek van de Randstedelijke Rekenkamer tijdens de nieuwe zittingsperiode van Provinciale Staten in elk geval aan de orde zal komen, aldus Groen in Amersfoort.

Downloads: